Pasirinkite Kalbą: Lt
+370 686 59956 / arba Parašykite

Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su pirkimo taisyklėmis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt . Patvirtinant „Sutinku su pirkimo taisyklėmis“ pirkėjas sutinka gauti www.spalvinga.lt naujienlaiškius. Naujinlaškio prenumeratos galima atsisakyti gavus bet kurį naujinlaiškį, paspaudus nuorodą dėl atsisakymo.
1.2. Internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt prekyba vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:                                    
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę 18 metų, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt , turi užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.spalvinga.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinkite užsakymą“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt duomenų bazėje.
 
4. Pirkėjo teisės.
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės www.spalvinga.lt nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve www.spalvinga.lt , pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis"
.4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai.
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve www.spalvinga.lt , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
6. Pardavėjo teisės.

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės www.spalvinga.lt mdarbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.spalvinga.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės www.spalvinga.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6.6. Kai Pardavėjas anuliuoja užsakymą dėl savo kaltės (negali pristatyti prekės), Pirkėjui grąžinama visą užsakymo sumą, įskaitant siuntimo išlaidas. Banko sąnaudos patirtos iš Pirkėjo ir Pardavėjo pusės nėra kompensuojamos ir negrąžinamos nei vienai suinteresuotai pusei.

7. Pardavėjo įsipareigojimai.
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.spalvinga.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės www.spalvinga.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių arba iškilusių nesklandumų,negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti pilną užsakymo sumą įskaitant siuntimo išlaidas ir papildomas paslaugas, kurios buvo pasirinktos papildomai atliekant užsakymą. Banko sąnaudos (komisinis mokestis už apmokėjimo atlikimą bei įskaitymą) patirtos tiek Pirkėjo, tiek Pardavėjo nėra kompensuojamos nei iš Pradavėjo, nei iš Pirkėjo pusės.
7.6. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui grąžinti sumokėtus pinigus į tą pačią banko atsiskaitymo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėtas užsakymas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas raštiškai prašo grąžinti sumokėtus pinigus į kitą banko atsiskaitymo sąskaitą (nurodant gavėjo vardą ir pavardę bei atsiskaitomosios sąskaitos numerį).

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu arba naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių arba per elektroninę bankininkystę, perveda pinigus į www.spalvinga.lt banko sąskaitą.
8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu.
8.3. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, skiltyje „Mano krepšelis“ ir paspaudus nuorodą „Užsakymą patvirtinu“, Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.
 
9. Prekių pristatymas.
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų.
9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
9.7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra nurodytas skyriuje "Prekių pristatymas".

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.
10.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas.
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris bus atsiųstas Jūsų nurodytu el. paštu., pranešus mums skyriuje "Kontaktai" nurodytais susisiekimo kontaktais, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
11.3. "11.1." Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika)  dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
 
12. Atsakomybė.

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt .
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje dovanų parduotuvėje www.spalvinga.lt  yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 
13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės.
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt įvairias akcijas.
13.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams nuolaidos sumą, kurią galima atsiskaityti už internetinėje parduotuvėje www.spalvinga.lt perkamas prekes.
13.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą nuolaidos sumą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklių 4.2. punkte numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui aukščiau nurodytomis sąlygomis suteikta nuolaidos suma yra anuliuojama. Tuo atveju, kai Pirkėjas išleidžia dalį ar visus aukščiau nurodytomis sąlygomis suteiktas nuolaidas kitam pirkimui, panaudota nuolaidų suma išminusuojama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.
13.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti nuolaidos gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija.
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos.
15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.


Bendraukime

Pristatymo būdai


                                         

Atsiskaitymo būdai

Facebook Susisiekite